Ekomjedisi Durrës

Organizate jo fitimprurëse


Leave a comment

Dokumentime të zonave të ndotura rurale nëpërmjet filmimeve

 

  • Evidentimi i parregullsive dhe i ndotjeve mjedisore në vendgrumbullimet e mbetjeve urbane
  • Realizimi i kronikave televizive
  • Përgatitja e filmimeve dhe raporteve të monitorimit

 

Në Ditën e Mjedisit aktivitetet u përqëndruan në protestën qytetare dhe ndërgjegjësimin e autoriteteve vendore dhe qendrore, si dhe të komunitetit mbi nivelin e lartë të ndotjes nga mostrajtimi i mbetjeve urbane.

 

 

Advertisements


Leave a comment

Njohja me aplikacionin TRASH OUT dhe përgatitja e një informacioni për rifreskimin e tij.

Objektivat


Të forcohet bashkëpunimi i mëtejshëm midis organizatave të rrjetit

Të përcaktohet metodologjia e monitorimit të buxhetit të mjedisit, për bashkitë ku rrjeti vepron

Njohja e të rinjve të shkollave, studentëve, gazetarëve, inspektorëve të mjedisit në Bashki por edhe qytetarëve të thjeshtë me aplikacionin trashout – Aplikacion për raportim të mbeturinave

“TrashOut” është aplikacioni më i ri që çdo qytetar i Durrësit (Shqipërisë) mund ta shkarkojë në telefonin e vet. Mjafton të kesh një telefon me sistem android apo ‘të mençur’ dhe të fotografoni çdo vend ku ka mbeturina dhe t’i dërgoni atë përmes këtij aplikacioni “in situ”.

Aplikimi i trashout nga nxenësit, studentët, gazetarët por edhe më gjerë synohet që të krijohet një baze e të dhënave të mbeturinave në qytetin tonë.

Por, po ashtu të bëhet edhe vetëdijësimi i qytetarëve për kujdesin dhe ruajtjen e mjedisit. Mendohet që përditësimi dhe hedhja apo fshirja e fotove do të bëjë ndërgjegjësimin jo vetëm të institucioneve që ju takojnë të eleminojnë këto situata mjedisore por edhe të qytetarëve të cilët do të jenë votues të kryetarit të bashkisë.

Aplikacioni supozohet si një iniciativë vullnetare prandaj ne kemi takuar shumë nxenës, student dhe qytetarë të cilët janë të interesuar për një mjedis të pastër.

Qytetarët vullnetarisht pranuan t’i identifikojnë vendet me mbeturina kudo që janë në Durrës dhe pastaj bashkërisht me këtë iniciativë, ta përcaktojnë volumin e sasisë së këtyre mbeturinave dhe rrezikshmërinë që e paraqesin ato për qytetarët.

 Përmes këtij aplikacioni do të mund të dinë saktë se ku gjinden mbeturinat në vende që nuk janë të përcaktuara për ti grumbulluar ato.

Brenda një kohe të shkurtër është krijuar një hartë në qytetin e Durrësit por edhe disa nga fotot janë fshirë pasi në një mënyrë ose një tjetër këto mbeturina janë eleminuar.

Ky është një aplikacion i cili është shumë i thjeshtë të përdoret dhe nërgjegjësimi ynë ka synuar të krijojë “grupime vullnetare”me qytetarë me vullnet të mire.

Vendgrumbullimi i Mbetjeve Urbane në qytetin e Durrësit është objekti më i synuar i aktivitetit tone.

 “Nga takimet që ne kemi realizuar me institucione, si dhe me qytetarë kemi arritur në një përfundim se institucionet ankohen se qytetarët janë të papërgjegjshëm e në anën tjetër edhe qytetarët ankohen se institucionet nuk po i kryejnë detyrat ashtu siç duhet. Ne mendojmë që është një problem i paqëndrueshëm. Një pjesë të fajit e kanë edhe vetë qytetarët, por janë institucionet ato që duhet të ndërmarrin hapin e parë dhe kryesor që ky problem të zgjidhet.

 Duke filluar me implementimin e ligjit dhe rregulloreve për mbrojtjen e mjedisit, por në anën tjetër edhe në krijimin e infrastrukturës së nevojshme për mjedisin, çka do të thotë të fillojnë me riciklimin e mbeturinave në Durrës.

Aplikacioni “TrashOut” mund të shkarkohet përmes faqeve zyrtare dhe të rrjeteve sociale. Në website dhe facebook e EKOMJEDISI DURRES jepet mënyra e shkarkimit të aplikacionit.

5 Qershor – dita botërore e mjedisit

Leave a comment

 

Në  kuadrin e projektit te financuar nga qeveria Suedeze nëpërmjet REC: “Informim – Komunikimi mbi politikat mjedisore për zhvillim të qëndrueshëm, me fokus të veçantë mbi menaxhimin e mbetjeve urbane” me datë 5 Qershor 2018 në mjediset e Bashkisë së Durrësit OJF, Ekomjedisi Durrës organizoj  një ekspozitë sensibilizuese me foto të marra nga vendgrumbullimet e mbeturinave urbane, grykëderdhjet e lumenjve, foto sensibilizuese për keq menaxhimin e plastikave si dhe për përdorimin e aplikacionit trashout.

Paraqitja e fotove është bërë nga anëtarët vullnetarë të organizatës që janë studentë të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit si dhe nxënës të shkollave të qytetit të Durrësit.

 

Disa nga fotot e aktivitetit janë paraqitur më poshtë. Falenderojmë Bashkinë e Durrësit për bashkëpunimin në këtë aktivitet ndërgjegjësues.

Mesazhet e aktivitetit janë:

  1. Të eleminohet vënia e zjarrit nga qytetarët në konteinerët e lagjeve të Durrësit nëpërmjet ndërgjegjesimit për dëmin në shëndet që sjellin gazet që çlirohen nga djegia.
  2. Bashkia e Durrësit të marrë masa për eleminimin e vënies së zjarrit në vend grumbullimin e mbetjeve urbane.
  3. Aplikacioni Trashout të përdoret sa më shumë nga qytetarët për denoncimin e mbetjeve në vende të ndryshme në qytet, po ashtu edhe nga personat përgjegjës për mjedisin në pushtetin lokal për evidentime të rregullimeve të rasteve të ndotjes dhe pastrimit të

  

This gallery contains 5 photos


Leave a comment

Xylella fastidiosa patogjen i rrezikshëm, që shkakton tharjen e ullinjve

Xylella fastidiosa patogjen i rrezikshëm, që shkakton tharjen e ullinjve

Magdalena Cara – EKOMJEDISI DURRES

 

Bima e ullirit është konsideruar gjithnjë si Mit dhe Legjendë. Në Epir ose Iliri ulliri quhej…një Themel Natyral…për të gjitha kohërat…Element pejsazhi…Pema më e mirë që jep…Vaj të mirë..që lind dhe rrit njerëz të fuqishëm dhe bujar. 

Prodhimi dhe konsumi i vajit të ullirit po rritet në botë, të nxitur nga një imazh pozitiv publik. Prodhuesit kryesorë të ullirit Evropian janë Spanja (65.6%), Italia (18.3%), Greqia (8.6%) dhe Portugalia (6.8%).

Në vendin tonë prodhimi i vajit të ullirit vlerësohet nga popullata dhe është një produkt i shëndetshëm dhe shumë i kërkuar nga tregu.

Si të gjitha pemët frutore edhe ullinjtë preken nga parazitët bimorë. Herë pas here ka patur shpërthime të ndryshme të sëmundjeve në ulli, të cilët kanë ndikuar në  uljen e rendimentit të  prodhimit të vajit dhe në cilësinë e tij. Gjithashtu prekjet parazitare të pemëve të ullirit janë shoqëruar me trajtime me pesticide të cilat siç dihet kanë efekte negative në shëndet dhe në mjedis.

Problemi i raportuar nga Italia në fund të vitit 2013 (bakteri Xylella fastidiosa) është vërtet shumë shqetësues, jo vetëm për faktin që u dëmtuan totalisht ullinjtë në pjesën jugore të Italisë, por edhe pse zona e infektuar po rritet dita ditës. Shumë serioze është se ky bakter strehohet në mbi 300 bimë strehuese duke përfshirë hardhinë, qershinë, bajamet, oleandrën, rozmarinën, etj.

Siç shihet nga fotot tharjes së ullinjve nga kjo sëmundje në Itali, dëmi është jo vetëm ekonomik por edhe mjedisor. Është një agro-pejsazh (në rastin e ullirit) dhe pejsazh (në rastin e bimëve dekoratike) i dëmtuar tërësisht nga kjo prekje parazitare.

Siç u përmend më sipër në Itali në vitin 2013 ka pasur “një tharje të shpejtë të pemëve të ullirit në një pjesë të madhe të gadishullit të Salentos në majën juglindore të Pulias”. Shqipëria, si një vend fqinj me Italinë dhe sipas disa studimeve të modelimit, është vend i mundshëm për përhapjen e X. fastidiosa.

 

Nga seminari Ndërkombëtar i organizuar në Qendrën e Transferimit Teknologjive Bujqësore në Vlorë në vitin 2017, zonë që zë peshën kryesore për kultivimin e ullirit, tregoi se duke qenë se ne jemi një vend fqinj me Italinë, EPPO na konsideron si zonë me rrezikshmëri të lartë për përhapjen e kesaj sëmundje.

Dyshimet më të hershme në Shqipëri janë në Maj 2014 në Dushk – Lushnjë. Simptomat janë tharja dhe degradimi i bimëve. Që nga kjo periudhë kemi analizuar mbi 100 mostra të dyshimta të bimëve të ullirit, si dhe të disa bimëve strehuese si oleandra, etj. Mostrat u morën në Vlorë (Shamogjin, Skrofotina), në varietetet Frantoio dhe Fragivento, në Radë-Maminas, Xarrë-Sarandë, Bilç, Velabisht-Berat, etj.

Analizat për identifikimin e patogjenit i kemi kryer me metodat bashkëkohore, si psh: me testet serologjike DAS-ELISA duke përdorur kitet komerciale të Loewe Biochemica GmbH Gjermani dhe Agritest Itali, identifikimi i AND-së të patogjenit bimor është kryer edhe me metodën molekulare PCR si dhe me metodat më të reja që sygjerohen nga EPPO.

 

Foto të simptomave të bimes së ullirit dhe të bimëve dekorative që kemi analizuar.

Deri tani nga analizat e kryera nuk ka rezultuar që asnjë nga bimët me simptoma të ngjashme të jetë e infektuar me bakterin X.fastidiosa.

Në vendin tonë me Urdhër Nr. 409 date 21.08.2014 të Ministrit të Bujqësisë, Zhvillim Rural dhe Administrimit të Ujërave është ndaluar importi i fidanëve të ullirit nga zona e Puglias.

Duke pasur parasysh rrezikshmërinë që paraqet kjo sëmundje për bimën e ullirit, krahas masave administrative në workoshopin e organizuar në Vlorë u propozua që Ministria e Bujqësisë të formatoj një grup pune me specialistë të njohur të kesaj fushe, por edhe me tej, që të mundemi të sinjalizojmë në kohë, praninë e këtij patogjeni bimor.

Hartimi i një programi  pune në këtë rast do lehtësonte menaxhimin  në vazhdimësi për praninë e sëmundjes së shkaktuar nga Xylella fastidiosa në Shqipëri.

Me anën e këtij shkrimi duam të informojmë dhe sensibilizojmë Ministrinë e Bujqësisë, të Mjedisit, Bashkitë në zonat që kultivohet ulliri, qendrat e transferimit të teknologjive bujqësore por edhe fermerët rrezikshmërinë e lartë që ka përhapja e këtij patogjeni në vendin tonë.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Leave a comment

Takimi në Bashkinë Durrës/ Rrjeti i organizatave ECIM, shpalos sugjerimet dhe zgjidhjet për problemet mjedisore

Ditën e martë  në Bashkinë Durrës, u zhvillua një takim i kërkuar nga rrjeti i organizatave ECIM. Në fokus të këtij takimi ishin problemet mjedisore që shfaqen sot në Durrës. Përfaqësuesit e organizatave shpalosën problemet mjedisore përpara zyrtarëve të bashkisë ku dhe u diskutuan se si mund të zgjidheshin. Problematikat ishin të shumta, por u veçuan si më të rëndësishme mos pastrimi i qytetit gjatë sezonit të verës dhe djegia e tyre në vendgrumbullim. Gjithashtu dhe cilësia e ujit në det dhe hedhja e mbetjeve përgjatë kanaleve dhe lumenjve.

Bashkisë ju paraqit si problem madhor për të gjithë qytetarët djegia e mbetjeve në vendgrumbullim dhe pasojat që çlirimi i dioksidit të karbonit nga plastikët, por sipas bashkisë ndodh e kundërta. Përfaqësuesi i bashkisë, shefi i kabinetit Lavdosh Beqiraj,  u shpreh se nuk ka në asnjë rast djegie plehrash në vendgrumbullim, duke mohuar një fakt i cili është më se evident për të gjithë qytetarët. Po ashtu Beqiraj mohoi dhe mospastrimin e mbetjeve, duke thënë se Durrësi është një ndër qytetet më të pastra dhe është punuar me kapacitet dyfish gjatë verës. Por gjatë bisedës nga bashkia Durrës u tha se turizmi këtë verë e ka pesëfishuar numrin e banorëve,  dhe sërish kontradiktat në deklarata janë të shumta.  Por sërish nga bashkia u pranua se problem me mbetjet ka pasi në mungesë të fondeve, nuk ka ende një landfill modern  i cili do të zgjidh problemin. Po ashtu një sugjerim erdhi nga organizatat në lidhje me menaxhimin e integruar të mbetjeve. Por bashkia u shpreh skeptike, pasi duhet një fond shumë i madh dhe një ndërgjegjësim i qytetarëve, për të arritur në këtë pikë.

Cilësia e ujit në plazhe ishte një ndër pikat që u diskutua, duke e vënë theksin tek ndotja që ndodh gjatë verës. Sipas raporteve që janë publikuar dhe u cituan nga organizatat, plazhi i Durrësit ka hasur në probleme, pasi në disa pika ka qenë shumë i ndotur. Nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, deklarohej se Currilat dhe Plazhi afër portit, janë shumë të ndotura, por  përsëri bashkia i mohoi këto fakte. Ata thanë se këto shifra nuk janë të vërteta dhe ka qëllime dashakeqëse për këtë qytet, dhe ata nuk kanë mundësi për të bërë vet matje. Sipas Ina Xhakoni, Drejtore e Drejtorisë së Politikave të Zhvillimit, u deklarua se Bashkia ka zhvilluar sondazhe dhe deri tani nga të dhënat nuk ka pasur shqetësime nga turistët. Më tej shtoi se nuk ka pasur probleme as me ndotjen në vijën bregdetare me mbetjet apo dhe me cilësinë e ujit.

Organizatat dhe bashkia në shumë pika nuk ishin dakord me njëra tjetrën pasi shihnin gjërat në këndvështrime të ndryshme, por palët u dakortësuan në pikën që mjedisi duhet ruajtur dhe duhet që të kemi një zhvillim të qëndrueshëm pa ndotje dhe dëmtime të tjera. Në fund të takimit përfaqësuesi i bashkisë Lavdosh Beqiraj, ofroi një bashkëpunim mes institucionit që ai përfaqëson dhe organizatave. Parimisht palët ranë dakord dhe pritet vetëm përpilimi i kontratave dhe nënshkrimi.

Ky takim u realizua në kuadër të projektit SENiOR II, i zbatuar nga REC Shqipëri dhe i financuar nga Qeveria Suedeze

 

Organizatat që morën pjesë:

Ekomjedisi Durrës

Qendra Grupimi Ekolëvizja

Milieukontakt Albania

Together for Life

Egnatia Librazhd

SEEP Vlorë

Përfaqësuesit e Bashkisë:

Lavdosh Beqiraj, Shefi i Kabinetit

Ina Xhakoni, Drejtore e Drejtorisë së Politikave të Zhvillimit

Rudina Trikshiqi, Eksperte mjedisi

 

Mbetjet urbane te Durresit

Leave a comment

Kjo eshte gjysma e se keqes! Kur i vene zjarrin eshte c’eshte! Nuk rrihet ne shtepi ne oret e vona te nates nga djegia e plehrave ne Durres. Si ka mundesi qe ne helmojme veten tone?Plehrat ne Durres                                                                                                                                        Vendgrumbullimi i mbetjeve urbane në Porto Romano të Durrësit është kthyer në një bombë ekologjike për qytetin bregdetar që çdo ditë e më shumë shton prodhimin e mbetjeve, veçanërisht gjatë sezonit turistik.

Nga djegja në natyrë e tyre, përfshirë goma dhe plastikë, emetohen gaze toksike mjaft të dëmshme, ndërsa institucionet publike vijojnë të jenë të pafuqishme për të ndryshuar këtë realitet.

Megjithëse jashtë çdo kushti për të kryer funksionin e tij, Durrësi do të vijojë të përdorë këtë vendgrumbullim edhe në të ardhmen e afërt.

Buxhetet e pakta të bashkive Durrës, Shijak dhe Krujë mbajnë peng zbatimin e projektit.

Kompania italiane që fitoi tenderin e Ministrisë së Mjedisit për ndërtimin e landfillit në Manzë nuk ka gjetur as mbështetjen e bashkisë së Durrësit, më e madhja në qark, për të shlyer detyrimet për çdo ton mbetjesh që do të depozitohet.

Aktualisht, bashkia e Durrësit shpenzon rreth 50 mijë euro në vit për mbetjet urbane, ndërsa me futjen në punë të landfillit të Manzës depozitimi dhe përpunimi i mbetjeve llogaritet të kërkojë një fond prej 2 milion eurosh në vit, fond që bashkia e konsideron të papërballueshëm.

Fotografia e Magdalena Cara

This gallery contains 3 photos


Leave a comment

17 Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm për ndryshimin e botës, tashmë edhe në shqip

10 Prill 2017

Programi i ri “Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri (SENiOR-II)”, si vazhdimësi e programit të mëparshëm në mbështetje të shoqërisë civile shqiptare, synon të fuqizojë më tej shoqërinë civile në fushën e mjedisit, për të adresuar në mënyrë efektive sfidat mjedisore shqiptare dhe sfidat e zhvillimit të qëndrueshëm.
Përgjatë zbatimin të programit SENiOR-II, krahas aktiviteteve kryesore, është parashikuar dhe publikimi i disa moduleve tematike me një temë të veçantë për çdo botim. Këto module, përmes koncepteve të reja dhe informacionit të plotë që do të përcjellin, mund të shërbejnë si material burimor për Organizatat e Shoqërisë Civile në punën e tyre të përditshme.

Duke i shërbyer dhe qëllimit kryesor të programit, ky modul tematik adreson, në mënyrë të veçantë, Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm.
Koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm është i gjerë dhe kompleks, ai prek të gjitha sferat e shoqërisë, duke harmonizuar nevojat e zhvillimit ekonomik dhe atij social, duke mbajtur gjithmonë parasysh kërkesat për mbrojtjen e mjedisit.

Në këtë aspekt, ky publikim kontribuon në njohjen me Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm, për t’i përkthyer ato në elementë praktikë pune nga individët, organizatat e shoqërisë civile dhe bizneset në vend.