Ekomjedisi Durrës

Organizate jo fitimprurëse

Aktivitete dhe publikime Senior 2

Aktivitetet e EKOMJEDISI (2018)

 1. Njohja me aplikacionin TRASH OUT dhe përgatitja e një informacioni për rifreskimin e tij. (Mars – Maj 2018). ok
 2. Takim me Bashkitë dhe njësitë administrative përkatëse për prezantimin e informacionit, në të cilin do të monitorohet situata e menaxhimit të mbetjeve kryesisht në zonat rurale (që mund të realizohet gjatë muajit të dytë ose të tretë të projektit). Në takim do të ftohen dhe aktore te tjere mjedisore. (Maj – korrik 2018). JO
 3. Përgatitja e një ekspozite me foto të ndotjes së mjedisit dhe postera sensibilizues për problemet mjedisore të qytetit të Durrësit dhe të Lushnjës. (Maj – Qershor 2018).
 4. Në Ditën Botërore të Mjedisit, 05 Qershor do të bëhet një aksion pastrimi dhe nërgjegjësimi me fotot e ekpozitës nëplazhe, shkolla dhe mjedise të tjera publike. (5 Qershor 2018).
 5. Monitorimi i zbatimit të programit të politikave mjedisore për bashkitë, monitorimi i buxhetit të bashkisë për fondin që do ti dedikohet menaxhimit të mbetjeve në zonat rurale. (Korrik – Shtator 2018).
 6. Dokumentime të zonave të ndotura rurale nëpërmjet filmimeve (Reportazhe ose Dokumentarë) dhe raporte monitorimi. (Qershor – Tetor 2018).
 7. Takime me liderin dhe informimi i rrjetit për ecurinë e aktiviteteve në Durrës, Vlorë , Librazhd, Sarande (Maj – Tetor 2018).
 8. Monitorimi i medias në lidhje me trajtimin në çeshtjet mjedisore ”, (Mars – Tetor 2018).
 9. Pjesëmarrje në përgatitjen e “Gazetes elektronike (2 javore) në kuadër të rrjetit “ECIM”, (Mars – Tetor 2018).
 10. Pasqyrimi në website e OJF të të gjitha aktiviteteve, informimeve, monitorimeve dhe rezultateve të punës së EKOMJEDISIT dhe rrjetit ECIM. (website: https://ekomjedisi.wordpress.com/), (Mars – Tetor 2018).

 

Magdalena Cara

EKOMJEDISI DURRES

 

Zhvillime te aktiviteteve

 

Konferenca përmbyllëse:

“Monitorim-Informimi mbi gjendjen e mbetjeve në zonat rurale dhe nxitja e pushtetit qendror dhe lokal për menaxhimin e qendrueshëm të tyre”

15.10.2018

Qendra “Grupimi Ekolevizja” zhvilloi, më dt. 15.10.2018, në mjediset e Hotel Tirana, konferencën përmbyllëse me tematikë: “Monitorim-Informimi mbi gjendjen e mbetjeve në zonat rurale dhe nxitja e pushtetit qendror dhe lokal për menaxhimin e qendrueshëm të tyre”. Takimin e drejtoi z. Xhemal Mato, Drejtues Ekzekutiv në Qendrën “Grupimi Ekolëvizja”, i cili fillimisht bëri një përshkrim të shkurtër të projektit “Informim-Komunikimi mbi Politikat Mjedisore për Zhvillim të Qendrueshëm me fokus të veçantë menaxhimin e mbetjeve urbane”. Në takim morën pjesë: z. Mihallaq Qirjo, Drejtor i Qendrës Rajonale të Mjedisit Shqipëri; zj. Ornela Çuçi, zëvendës Ministre e Turizmit dhe Mjedisit; z. Namik Simixhiu, Drejtor i Drejtorisë së Mbetjeve Urbane, Bashkia Tiranë; përfaqësues të organizatave mjedisore që operojnë në kuadër të projektit SENiOR-II, por edhe organizata të tjera mjedisore dhe vullnetarë.

Në fjalën e tij z. Mihallaq Qirjo tha se shoqëria civile ka adresuar me përgjegjësi të lartë mbetjet, të cilat mbeten problem i vendit, për shkak edhe të investimeve që duhen. Kanë lindur me shoqërinë civile disa debate ne raport me trajtimin përfundimtar të mbetjeve, gjithashtu ky është një kontribut që shoqëria civile ka dhënë dhe mund të jap më tej edhe përmes programit SENiOR në adresimin e kësaj çështje. Roli i shoqërisë civile do të mbetet te edukimi dhe ndërgjegjësimi përmes vënies në dukje të problematikës dhe të ushtroj presionin e duhur ndaj institucioneve qoftë qendrore apo vendore, që të ndërmarrin më shpejt dhe me intensitet veprimet e duhura.

Znj. Ornela Çuçi, ndër të tjera, u shpreh se: “ Aktualisht vendi ka një problem të madh me çështjen e venddepozitimeve, pasi mungon pika fundore që ka të bëjë me landfillin, inceneratorin apo venddepozitimin e legalizuar. Është bërë vërtet shumë punë por ka ende nevojë. Infrastruktura është një nga problemet tona kryesore, është investuar shumë pak në infrastrukturë”. Një nga investimet kryesore që Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka bërë në këto muaj është ndryshimi rrënjësor i legjislacionit, që prek nevojat bazike për bërjen e sistemit, për shkak se në Shqipëri mungon një sistem i menaxhimit të mbetjeve urbane.

Ndërsa  Z. Namik Simixhiu tha se në funksion të hartës së re territoriale  është  rishikuar  e gjithë skema e shtrirjes së shërbimit. Nuk ishte e lehtë për faktin se mungojnë elementët që shoqërojnë shërbimin, që kanë të bëjnë më statusin e tij në raport me territorin, me popullatën dhe një sërë elementësh që plotësojnë njëra tjetrën dhe bëjnë të mundur që shërbimi të jetë efiçent në territorin që shtrihet.

 

Rrjeti i organizatave mjedisore ECIM ka monitoruar menaxhimin e mbetjeve në zonat rurale të bashkive: Tiranë, Durrës, Elbasan, Gramsh, Lezhë, Fier, Vlorë dhe Sarandë. Në konferencën përmbyllëse u prezantuan rezultatet e këtij monitorimi. Fillimisht u shfaq dokumentari “Shqipëria e pastër fillon nga zonat rurale”. Më pas u mbajtën disa prezantime: “Politikat e Baskisë së Tiranës për Menaxhimin e Mbetjeve” z. Namik Simixhiu, Drejtor i Drejtorisë së Mbetjeve Urbane, Bashkia Tiranë; “Raportimet e rrjetit ECIM në aplikacionin TrashOut dhe reagimet e institucioneve qendrore dhe vendore”   znj. Magdalena Cara, Drejtoreshë e Shoqatës Ekomjedisi; “Analizë financiare e menaxhimit të mbetjeve”  znj. Valbona Mazreku, Drejtoreshë e Milieukontakt Shqipëri; “Nevoja për të adresuar zgjidhje ligjore për ndotjen nga mbetjet urbane” z. Mentor Kikia, Drejtor i Forumi i Mendimit të Lirë; Gjetjet dhe rekomandimet, znj. Alisa Peçi, koordinatore projekti, Qendra “Grupimi Ekolëvizja. Në fund pati diskutime nga pjesëmarrësit mbi problematikën e menaxhimit të mbetjeve në zonat rurale.  Ndër to diskutuan z. Shkëlqim Hajno, Drejtor i Agjencisë AJMMI Sarandë, z. Edlir Vokopola, ekspert i shoqatës URI, z. Lavdosh Ferruni, Drejtor i Shoqatës Bujqësisë Organike dhe z. Lorenc Gordani, ekspert i pavarur i energjisë.

Me organizimin e konferencës u mor Qendra “Grupimi Ekolëvizja”, por konferenca përmbyllëse ishte një pasqyrim i rrjetit mjedisor ECIM, që operon në kuadër të Programit SENiOR –II.

Pjesë të këtij aktiviteti u publikuan në faqen zyrtare Qendra “Grupimi Ekolevizja” www.ekolevizja@yahoo.com  dhe në faqen zyrtare “ECIM” www.ecimalbania.wordpress.com.

Sot u zhvillua konferenca përmbyllëse e projektit: “Informim -Komunikimi mbi politikat mjedisore për zhvillim të qendrueshëm me fokus të veçantë menaxhimin e mbetjeve urbane”, realizuar nga rrjeti mjedisor ECIM. Titulli ikonferencës ishte: “Monitorim-Informimi mbi gjendjen e mbetjeve në zonat rurale dhe nxitja e pushtetit qendror dhe lokal për menaxhimin e qendrueshëm të tyre”, në kuadër të projektit @SENiOR-II Senior Albania, zbatuar nga REC Shqipëri dhe financuar nga Ambasada Suedeze Embassy of Sweden in Tirana

 

Tirane 15.10.2018

Vizita në qendrën e vizitorëve Divjakë & Shkëmbim eksperience me organizatën Ekomjedisi, Durrës, Rrjeti ECIM.

 

Një grup prej 17 kolegësh të organizatave mjedisore  dhe  përfaqësuesve të REC Kosovë, realizuan një vizitë studimore, përkatësisht në datat; 12, 13, 14 Shtator 2018, në Shqipëri.

 

Në datën 14 Shtator vizita e tyre ishte në Parkun Kombëtar në Divjakë.

Fillimisht Z. Ardian Koci – Drejtori i Agjensisë Rajonale të Zonave të Mbrojtura bëri një prezantim informues për zonën dhe për Agjensinë, punën e deri tanishme projektet ekzistuese dhe planet për të ardhmen. Me shumë interes u prit prezantimi ne lidhje me florën dhe faunën e zonët dhe sidomos në lidhje me Pelikanin kacurel.

 

Vizita studimore e Organizatave nga Kosova ishte e koordinuar edhe si  shkëmbim eksperience me organizatën Ekomjedisi, Durrës.

Organizata Ekomjedisi Durres ishte e pranishme në këtë aktivitet me anëtarët e saj që kanë kryer aktivitetet monitoruese për menaxhimin e mbetjeve urbane në kuadër te projektit Senior II të financuar nga REC.

 

Në aktivitet ishin edhe perfaqësues të Bashkisë Divjakë: Specialistet e Mjedisit Aleks Hilla dhe Sotir Prifti të cilët njiheshin për herë të parë me aplikacionin trashout.

Zj. Magdalena Cara, Ekomjedisi bëri një prezantim panoramik dhe informues që punës së rrjetit ECIM në të dy programet e financuara nga REC, SENIOR A dhe SENIOR II.

 

Me shumë interes dhe pyetje pati rreth problemeve të menaxhimit të mbetjeve urbane si dhe aplikacionit trashout. Ky aplikacion u demonstrua me detaje si është krijuar, për cfarë shërben, si download në smartfone, shtetet që kanë hedhur të dhëna në të, sa e përfaqësuar është Shqipëria dhe konkretisht fotot e hedhura nga rrjeti ECIM.

Grupi i shoqatave nga Kosova vazhdoi vizitën në Parkun e Divjakës si dhe në Kullën e vrojtimit të ndërtuar nga Bashkia Divjakë.

Prezantim mbi ecurinë e projektit dhe përdorimit të aplikacionit Trash Out.

Rrjeti ECIM – EKOMJEDISI

Divjake – Lushnje 14.09.2018

 

Në kuadër të projektit “Monitorim i zbatimit të politikave mjedisore me fokus menaxhimin e mbetjeve “, inicuar nga Rrjeti Mjedisor shqiptar ”ECIM”, I mbështetur nga REC Shqipëri me financim të qeverisë Suedeze, ndër aktivitetet e planifikuara të tetë organizatave partnere dhe pjesë integrale, janë edhe bashkëpunimet mes organizatave homologe dhe shkëmbimet e eksperiencave të ndërjsellta .
Në këtë optikë dhe si pjesë e sinergjisë brenda Rjetit “ECIM”, organizata Agjencia AJMMI dhe homologia e saj në “EKOMJEDISI DURËS”, kanë nisur bashkëpunimin për njohje e ndërsjelltë të problematikave mjedisore që ka Saranda dhe Durrësi si dy qytete bregdetare dhe zona me intensitet zhvillimin e turizmit.
Gjatë një vizitë punë që drejtorja ekzekutive e “Ekomjedisit Durrës”, Prof.Dr.Magdalena Cara zhvilloi në Sarandë, në mjediset e Qendrës Agjencia AJMMI, u shkëmbyen ide mbi bashkëpunimin në kuadër të projektit “Monitorim i zbatimit të politikave mjedisore me fokus menaxhimin e mbetjeve “, po edhe më gjerë në të ardhmen.
Me këtë rast drejtori ekzekutiv I AJMMI-t Shkëlqim Hajno I dhuroi koleges Cara koleksionin e 16 numrave të revistës “URAT e Mjedisit” ,organ periodic I AJMMI-t.”Ekomjedisi Durres” I dhuroi AJMMI-t kalendarin e botuar ne kuader te projektit “Informim-komunikimi mbi politikat mjedisore per zhvillim te qendrueshem”
Sipas burimeve të AJMMI-t, gjatë muajit shtator nje grup I kësaj organizate partnere në grupimin mjedisor “ECIM”, do të zhvillojë një takim pune ne Durres me stafin e “ Ekomjedisi Durrës”.///@

Sarande, 23 Korrik 2018

 

Aktivitetet (Maj 2017 – Janar 2018)

 1. Informim nëpërmjet monitorimit dhe takimeve në bashki dhe në terren për realizimin e premtimeve elektorale vendore në fushën e mjedisit si dhe të zhvillimit të qëndrueshëm, në Bashkinë Durrës, (Maj – Qershor 2017).
 2. Takime me liderin dhe informimi i rrjetit për ecurinë e aktiviteteve në Durrës, (Maj 2017 – Qershor 2017).
 3. Monitorimi i  medias në lidhje me trajtimin në çeshtjet mjedisore nga kandidatët për deputet, në programet mjedisore të partive kryesore, (Maj – Korrik 2017).
 4. Pjesëmarrje dhe informime komunikime në fushatbërjen e gjelbër, në zgjedhjet e përgjithshme, (Maj – Qershor 2017).
 5. Përgatitje fletë – palosje për Mjedisin dhe zhvillimin e qëndrueshëm në Durrës para zgjedhjeve dhe shpërndarja e tyre në institucione, universitete, votues të ndryshëm, etj., (Maj – Qershor 2017).
 6. Pjesëmarrje në përgatitjen e “Gazetes elektronike (2 javore) në kuadër të rrjetit “ECIM”, (Maj 2017 – Janar 2018).
 7. Pjesëmarrje dhe furnizim me material informues – komunikues për faqjen e web të rrjetit ECIM, (Maj 2017 – Janar 2018).
 8. Pasqyrimi në website e OJF të të gjitha aktiviteteve, informimeve, monitorimeve dhe rezultateve të punës së EKOMJEDISIT dhe rrjetit ECIM. (website: https://ekomjedisi.wordpress.com/), (Maj 2017 – Janar 2018).

Xylella fastidiosa patogjen i rrezikshëm, që shkakton tharjen e ullinjve

Magdalena Cara – EKOMJEDISI DURRES

 

Bima e ullirit është konsideruar gjithnjë si Mit dhe Legjendë. Në Epir ose Iliri ulliri quhej…një Themel Natyral…për të gjitha kohërat…Element pejsazhi…Pema më e mirë që jep…Vaj të mirë..që lind dhe rrit njerëz të fuqishëm dhe bujar. 

Prodhimi dhe konsumi i vajit të ullirit po rritet në botë, të nxitur nga një imazh pozitiv publik. Prodhuesit kryesorë të ullirit Evropian janë Spanja (65.6%), Italia (18.3%), Greqia (8.6%) dhe Portugalia (6.8%).

Në vendin tonë prodhimi i vajit të ullirit vlerësohet nga popullata dhe është një produkt i shëndetshëm dhe shumë i kërkuar nga tregu.

Si të gjitha pemët frutore edhe ullinjtë preken nga parazitët bimorë. Herë pas here ka patur shpërthime të ndryshme të sëmundjeve në ulli, të cilët kanë ndikuar në  uljen e rendimentit të  prodhimit të vajit dhe në cilësinë e tij. Gjithashtu prekjet parazitare të pemëve të ullirit janë shoqëruar me trajtime me pesticide të cilat siç dihet kanë efekte negative në shëndet dhe në mjedis.

Problemi i raportuar nga Italia në fund të vitit 2013 (bakteri Xylella fastidiosa) është vërtet shumë shqetësues, jo vetëm për faktin që u dëmtuan totalisht ullinjtë në pjesën jugore të Italisë, por edhe pse zona e infektuar po rritet dita ditës. Shumë serioze është se ky bakter strehohet në mbi 300 bimë strehuese duke përfshirë hardhinë, qershinë, bajamet, oleandrën, rozmarinën, etj.

Siç shihet nga fotot tharjes së ullinjve nga kjo sëmundje në Itali, dëmi është jo vetëm ekonomik por edhe mjedisor. Është një agro-pejsazh (në rastin e ullirit) dhe pejsazh (në rastin e bimëve dekoratike) i dëmtuar tërësisht nga kjo prekje parazitare.

Siç u përmend më sipër në Itali në vitin 2013 ka pasur “një tharje të shpejtë të pemëve të ullirit në një pjesë të madhe të gadishullit të Salentos në majën juglindore të Pulias”. Shqipëria, si një vend fqinj me Italinë dhe sipas disa studimeve të modelimit, është vend i mundshëm për përhapjen e X. fastidiosa.

 

Nga seminari Ndërkombëtar i organizuar në Qendrën e Transferimit Teknologjive Bujqësore në Vlorë në vitin 2017, zonë që zë peshën kryesore për kultivimin e ullirit, tregoi se duke qenë se ne jemi një vend fqinj me Italinë, EPPO na konsideron si zonë me rrezikshmëri të lartë për përhapjen e kesaj sëmundje.

Dyshimet më të hershme në Shqipëri janë në Maj 2014 në Dushk – Lushnjë. Simptomat janë tharja dhe degradimi i bimëve. Që nga kjo periudhë kemi analizuar mbi 100 mostra të dyshimta të bimëve të ullirit, si dhe të disa bimëve strehuese si oleandra, etj. Mostrat u morën në Vlorë (Shamogjin, Skrofotina), në varietetet Frantoio dhe Fragivento, në Radë-Maminas, Xarrë-Sarandë, Bilç, Velabisht-Berat, etj.

Analizat për identifikimin e patogjenit i kemi kryer me metodat bashkëkohore, si psh: me testet serologjike DAS-ELISA duke përdorur kitet komerciale të Loewe Biochemica GmbH Gjermani dhe Agritest Itali, identifikimi i AND-së të patogjenit bimor është kryer edhe me metodën molekulare PCR si dhe me metodat më të reja që sygjerohen nga EPPO.

 

Foto të simptomave të bimes së ullirit dhe të bimëve dekorative që kemi analizuar.

Deri tani nga analizat e kryera nuk ka rezultuar që asnjë nga bimët me simptoma të ngjashme të jetë e infektuar me bakterin X.fastidiosa.

Në vendin tonë me Urdhër Nr. 409 date 21.08.2014 të Ministrit të Bujqësisë, Zhvillim Rural dhe Administrimit të Ujërave është ndaluar importi i fidanëve të ullirit nga zona e Puglias.

Duke pasur parasysh rrezikshmërinë që paraqet kjo sëmundje për bimën e ullirit, krahas masave administrative në workoshopin e organizuar në Vlorë u propozua që Ministria e Bujqësisë të formatoj një grup pune me specialistë të njohur të kesaj fushe, por edhe me tej, që të mundemi të sinjalizojmë në kohë, praninë e këtij patogjeni bimor.

Hartimi i një programi  pune në këtë rast do lehtësonte menaxhimin  në vazhdimësi për praninë e sëmundjes së shkaktuar nga Xylella fastidiosa në Shqipëri.

Me anën e këtij shkrimi duam të informojmë dhe sensibilizojmë Ministrinë e Bujqësisë, të Mjedisit, Bashkitë në zonat që kultivohet ulliri, qendrat e transferimit të teknologjive bujqësore por edhe fermerët rrezikshmërinë e lartë që ka përhapja e këtij patogjeni në vendin tonë.