Ekomjedisi Durrës

Organizate jo fitimprurëse

Dokumentime të zonave të ndotura rurale nëpërmjet filmimeve

Leave a comment

 

  • Evidentimi i parregullsive dhe i ndotjeve mjedisore në vendgrumbullimet e mbetjeve urbane
  • Realizimi i kronikave televizive
  • Përgatitja e filmimeve dhe raporteve të monitorimit

 

Në Ditën e Mjedisit aktivitetet u përqëndruan në protestën qytetare dhe ndërgjegjësimin e autoriteteve vendore dhe qendrore, si dhe të komunitetit mbi nivelin e lartë të ndotjes nga mostrajtimi i mbetjeve urbane.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s